Profily přednášejících

JUDr. Petr Barák

JUDr. Petr Barák

předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace; vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank, a.s. - získal vysokoškolské právnické vzdělání v oblasti mezinárodního a trestního práva.

Pracuje ve společnosti Air Bank, a.s./ člen skupiny PPF/, kde působí od listopadu 2011 a je odpovědný za oblast řízení operačních rizik - prevenci a šetření podvodů, prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem, dodržování pravidel kontroly mezinárodního obchodu a za oblast fyzické bezpečnosti. Předtím pracoval téměř 15 let ve společnosti GE Money Bank,a.s. kde zastával pozici bezpečnostního manažera a za tuto dobu měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních podvodů a vedl projekty, zaměřené na prevenci a detekci podezřelého chování klientů a zaměstnanců.

Od roku 2004 působí v pozici předsedy Komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace kde se podílí na vytváření a aktualizaci bankovních standardů, zaměřených na oblast bankovní bezpečnosti a dále zastupuje Českou bankovní asociaci na jednáních Evropské bankovní federace vztahujících se k bezpečnostní problematice a problematice legalizace výnosů z trestné činnosti. V minulosti absolvoval celou řadu různých typů bezpečnostních školení, seminářů a pracovních stáží a to jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Ing. Daniel Beneš,MBA

Ing. Daniel Beneš,MBA

předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s.; viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR - vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (získal titul Ing.) a Brno International Business School Nottingham Trent University (získal titul MBA). V letech 1993 až 1997 působil jako vedoucí odbytu ve společnosti Bohemiacoal, později jako ředitel společnosti Hedviga Group. V letech 2000 až 2004 byl ředitelem firmy Tchas, předního importéra a obchodníka s palivy v ČR.

Do společnosti ČEZ přišel v roce 2004. Od července 2004 do ledna 2005 byl ředitelem úseku Nákup, od února 2006 do května 2007 působil jako ředitel Divize Správa. Od 1. června 2007 do 15. září 2011 byl výkonným ředitelem společnosti ČEZ. Zároveň se v prosinci 2005 stal členem představenstva ČEZu, od května 2006 do září 2011 byl místopředsedou představenstva (z toho v letech 2008 až 2010 jako 1. místopředseda). V září 2011 byl zvolen předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ.

V pozici viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR reprezentuje nestátní dobrovolné nepolitické samosprávná organizaci sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Posláním Svazu je zejména prosazovat a obhajovat společné hospodářské, výrobní, pracovní, mzdové, kulturní a sociální zájmy členů ve styku se státními orgány, orgány samosprávy a sociálními partnery na národní, regionální i mezinárodní úrovni. Dále ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v České republice. A také zabezpečit interdisciplinární spolupráci svých členů přesahující rámec jednotlivých odvětví, oborů, profesí, regionů apod. 

Mgr. Tomáš Choutka

Mgr. Tomáš Choutka

Chief Compliance Officer, Komerční banka, a.s. - Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje v pozici vedoucího odboru Compliance v Komerční bance, a.s, člena skupiny Société Générále. Má dlouhodobé zkušenosti zejména s regulací bankovnictví, finančních a kapitálových trhů, oblastí předcházení praní špinavých peněz, problematikou ochrany spotřebitele a ochrany údajů.

Soustavně pracuje také s právem Evropské unie a má praxi s implementací velkých regulatorních kodexů v prostředí finančních institucí. Působil například jako projektový manažer implementace směrnice MIFID v Komerční bance a v současnosti se podílí na regulatorních projektech jako například CRDIV, FATCA, MCD, BRRD, PSD a dalších. Před svou profesní dráhou v Komerční bance pracoval na Komisi pro cenné papíry v oblasti dohledu obchodníků s cennými papíry a kolektivního investování.

 Thomas Dodd,MBA

Thomas Dodd,MBA

Chief Compliance Officer, MONETA Money Bank, a.s. - vystudoval ekonomiku na Manchesterské metropolitní univerzitě a je držitelem červeného diplomu z MBA programu na Warwick Business School ve Velké Británii. Má bohaté zkušenosti zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví a auditu. Před nástupem do GE pracoval sedm let v Dubaji na pozici Senior Banking Regulator, kde odpovídal za inspekce prováděné pro centrální banku Spojených Arabských Emirátů. Ještě předtím pracoval pro řadu českých i mezinárodních finančních institucí, jako například francouzskou Crédit Lyonnais v Paříži nebo domácí Expandia Finance a Expandia, a. s. Od května 2007 působil více než 7 let jako hlavní auditor v GE Money Bank, a. s. Během této doby získal důkladnou znalost bankovních procesů. Od března 2015 zastává pozici Chief Compliance Officer v MONETA Money Bank, a. s. (dříve GE Money Bank, a. s.). 

Mgr. Ondřej Dostal

Mgr. Ondřej Dostal

Compliance expert ČEZ, a.s. - je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Soutěžnímu právu se věnuje od roku 2000, kdy nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jako ředitel mezinárodního odboru byl od roku 2004 odpovědný za koncepci a realizaci zapojení českého soutěžního úřadu do činnosti soutěžních orgánů EU, WTO, OECD, UNCTAD a Mezinárodní soutěžní sítě. Působil rovněž jako člen rozkladové komise ÚOHS pro oblast hospodářské soutěže. V letech 2007-2014 zastával pozici experta Stálého zastoupení ČR při EU pro oblast hospodářské soutěže, veřejné podpory a veřejných zakázek. V průběhu českého předsednictví v Radě Evropské unie předsedal pracovní skupině pro hospodářskou soutěž Rady Evropské unie.

Od počátku roku 2015 je expertem na právo hospodářské soutěže a soutěžní compliance společnosti ČEZ. Je spoluautorem odborných publikací v oblasti hospodářské soutěže a přednášejícím na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého. 

 Linette Field

Linette Field

Deputy Director General for Micro-Prudential Supervision III, European Central Bank - stručné CV je dostupné pouze na anglické webové stránce

Mgr. Martin Háček

Mgr. Martin Háček

Senior Compliance Manager, MONETA Money Bank, a.s. - vystudoval ekonomiku a bankovnictví a získal magisterský titul na Západočeské univerzitě v oboru matematika a informační technologie. Je zkušeným certifikovaným Anti-money Laundering Specialistou (by ACAMS) a má rozsáhlé zkušenosti v auditování bankovních procesů, hodnocení rizik a řízení compliance programu. Před příchodem do GE pracoval v několika IT společnostech jak projektový manažer a konzultant odpovědný za dodávku IT řešení pro podniky včetně IT bezpečnosti. Do GE Money Bank nastoupil v roce 2006 a působil jako IT auditor a později jako manažer auditu odpovědný za operačních rizik, IT, projektového řízení a compliance oblast. V současnosti působí jako Senior Compliance Manager aje odpovědný za programy Anti-Money Laundering, Counter-terrorism Financing, International Sanctions and Anti-fraud.

 Andy Hill

Andy Hill

Senior Director, Market Practice and Regulatory Policy, International Capital Market Association (ICMA) - stručné CV je dostupné pouze na anglické webové stránce 

Ing. Libor Kazda

Ing. Libor Kazda

ředitel Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR - do funkce jmenován ministrem financí ČR v únoru 2014. Před tím v letech 1996 až 2013 byl příslušníkem Policie České republiky. Začínal jako vyšetřovatel Okresního úřadu vyšetřování v Chebu a dále byl vyšetřovatelem Krajského úřadu vyšetřování v Plzni a nakonec i Úřadu vyšetřování pro ČR. Po jeho zrušení v roce 2002 přešel k ÚOKFK, kde posledních necelých šest let byl vedoucím expozitury Plzeň. Během svého působení u Policie se vždy zabýval hospodářskou a finanční kriminalitou. Mimo to průběhu let absolvoval množství specializačních kurzů, např. kurzy FBI „Public corruption" a „White collar crime". 

JUDr. Jiří Kindl,M.Jur., Ph.D.

JUDr. Jiří Kindl,M.Jur., Ph.D.

advokát, partner, Weil, Gotshal & Manges - působí v uvedené advokátní kanceláři, kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu UK v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law).

Je spoluautorem publikací Soutěžní právo (Praha: C.H. Beck, 2006; 2012) a Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2007, 2010). Je také autorem odborné monografie Kartelové a distribuční dohody (Praha: C.H. Beck, 2009). Pravidelně na téma ochrany hospodářské soutěže publikuje v ČR i v zahraničí. Externě vyučuje soutěžní právo na Právnické fakultě, UK v Praze. Je pravidelně zmiňován mezi nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (např. Chambers Europe, PLC Which Lawyer? – Cross border competition, Global Competition Review, IFLR Guide – World´s leading competition & antitrust lawyers, Best lawyers atp.). 

Mgr. Petr Korbáš

Mgr. Petr Korbáš

Vrchní ministerský rada Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR (FAU MF) -  pracovně zařazený v Mezinárodním a právním oddělení FAU MF. Před příchodem na Ministerstvo financí působil řadu let u Policie ČR jako vyšetřovatel závažné hospodářské kriminality. Na Finančním analytickém útvaru působí od roku 2006. Od počátku se věnuje především problematice mezinárodních sankcí a agendám úzce souvisejícím. V době předsednictví ČR v Radě EU v r. 2009 se za Ministerstvo financí spolupodílel na předsednictví sankční formace pracovní skupiny Radů pro vnější vztahy (RELEX). Později, v letech 2010 – 2012, vedl kontrolní oddělení FAÚ. Od r. 2013 se na FAÚ věnuje výhradně problematice mezinárodních sankcí.

Na téma mezinárodních sankcí a jejich praktického uplatňování často vystupuje na odborných seminářích a před podnikatelskou veřejností. 

 Pawel Kuskowski

Pawel Kuskowski

prezident Stowarzyszenia Compliance Polska a vedoucí Regulatory Risk and Compliance practice v advokátní kanceláři Wierzbowski Eversheds - stručné CV je dostupné pouze na anglické webové stránce

Ing. Věra Mazánková

Ing. Věra Mazánková

expert regulace finančního trhu, Česká národní banka - patří k odborníkům v oblasti regulace a dohledu finančního trhu. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze působila řadu let v bankovním sektoru, od r. 2000 v České národní bance, nyní v oblasti regulace finančního trhu a mezinárodní spolupráce. Je stálým zástupcem České národní banky v několika pracovních skupinách Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Od r. 2015 je členkou Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem. Příležitostně se věnuje přednáškové činnosti. 

Dr. Klaus Moosmayer

Dr. Klaus Moosmayer

Chief Compliance Officer, Siemens AG - tuto funci vykonává a stojí v čele compliance organizace ve společnosti Siemens od ledna 2014. Dříve působil jako Chief Counsel Compliance Siemens AG od července 2010 a vedl všechny Compliance Governance funkce. Od roku 2007 do 2010 pracoval jako Compliance Operating Officer společnosti Siemens a zastával vedoucí pozici při vývoji nového Compliance Programu společnosti Siemens. Před příchodem do právního útvaru Siemens v roce 2000 působil v soukromé praxi jako advokát. Vystudoval právo na univerzitě ve Freiburgu v Německu.

Koncem roku 2013 byl jmenován předsedou Protikorupčního podnikatelského a průmyslového poradního výboru OECD.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

ministr spravedlnosti České republiky - v roce 2003 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a působí zde jako externí spolupracovník katedry občanského práva. Roku 2010 zde získal titul doktora práv a o rok později Ph.D. Odborně se věnuje především civilnímu a obchodnímu právu.

Pracovně začínal jako advokátní koncipient v kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol. (2002 až 2007, kdy složil advokátní zkoušku), poté byl advokátem v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters (2007 až 2009) a nakonec v roce 2009 spoluzaložil advokátní kancelář Vrána & Pelikán. Po vstupu do veřejné správy v roce 2014 výkon advokacie pozastavil.

V únoru 2014 nastoupil na Ministerstvo financí jako ředitel právní sekce až do června 2014. POté byl od 4. června 2014 jmenován 1. náměstkem ministryně spravedlnosti pro úsek justiční a legislativní. Po rezignaci ministryně spravedlnosti Heleny Válkové byl od března 2015 jmenován do funkce současné funkce.

JUDr. Michal Petr,Ph.D.

JUDr. Michal Petr,Ph.D.

odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - obdobnou pozici zastává od roku 2003 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

Vyučuje evropské právo se zaměřením na právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal díky svému působení u Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v letech 2011 a 2012 a zejména na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a konečně v letech 2010 – 2015 jako místopředseda Úřadu.

Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva, sektorové regulace a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisů ANTITRUST a Public Governance, Administration and Finances Law Review, jakož i národním korespondentem časopisu European Networks Law and Regulation Quarterly a členem vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. 

Mgr. Igor Pospíšil

Mgr. Igor Pospíšil

Ředitel Odboru kartelů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - pracuje na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako právník a manažer. V letech 2005 až 2008 působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, v letech 2006 až 2007 jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu, v současnosti je ředitelem Odboru kartelů a zástupcem prvního místopředsedy Úřadu. Několik let byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva.

Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i legislativní a přednáškové činnosti, je členem řady pracovních skupin na úrovni ústředních orgánů státní správy. 

Mgr. Pavel Pukovec

Mgr. Pavel Pukovec

náměstek nejvyššího státního zástupce České republiky - vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po jejím ukončení krátce působil v podnikatelské sféře a poté v roce 1999 nastoupil jako právní čekatel do resortu Státního zastupitelství na Okresní státní zastupitelství ve Zlíně, kde po vykonání justičních zkoušek až do roku 2003 působil jako státní zástupce. Od roku 2003 do roku 2012 působil jako okresní státní zástupce na Okresním státním zastupitelství v Kroměříži.

V roce 2013 byl přeložen k Nejvyššímu státnímu zastupitelství a jmenován náměstkem nejvyššího státního zástupce.

Od počátku své profesní kariéry se specializuje na hospodářskou a majetkovou trestnou činnost včetně korupce. Je činný v oblasti rezortního vzdělávání jako lektor Justiční akademie, dříve též školitel právních čekatelů. Je členem Rady Justiční akademie. 

Ing. Petr Rafaj

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - je absolventem Hornicko-geologické fakulty na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ve volbách v roce 2002 byl zvolen do poslanecké sněmovny za ČSSD (volební obvod Moravskoslezský kraj). Byl členem sněmovního rozpočtového výboru a v letech 2002-2005 i členem zemědělského výboru. Poslanecký mandát obhájil ve volbách v roce 2006. Byl členem rozpočtového výboru a hospodářského výboru. Působil i jako místopředseda poslaneckého klubu sociálních demokratů. Ve sněmovně setrval do července 2009, kdy rezignoval na mandát. Byl předkladatelem zákona o zneužití významné tržní síly.

Od roku 2009 je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V souvislosti s nástupem na ÚOHS rezignoval v srpnu 2009 na post zastupitele a radního města Frýdku-Místku. V červnu 2015 jej jmenoval prezident Miloš Zeman do funkce i pro druhé funkční období.

Ing. Jiří Rusnok

Ing. Jiří Rusnok

guvernér České národní banky - vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1992 až 1998 působil jako poradce a vedoucí sociálně-ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Od srpna 1998 zastával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí, od dubna 2001 do července 2002 byl ministrem financí ČR a od července 2002 do března 2003 byl ministrem průmyslu a obchodu ČR. Od května 2003 do června 2013 působil ve vedení pojišťovací části pobočky finanční skupiny ING pro ČR a SR. V letech 2005 až 2012 vykonával funkci prezidenta Asociace penzijních fondů České republiky. Současně působil jako předseda představenstva a generální ředitel ING PF, a.s. V letech 2006–2009 byl předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady ČNB. Od roku 2009 do roku 2013 byl prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem. V letech 2010–2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Od 25. června 2013 do 29. ledna 2014 působil jako předseda vlády ČR.  

Od 1. března 2014 je členem bankovní rady ČNB a od 1. července 2016 byl jmenován guvernérem ČNB na šestileté funkční období.

 Phil Ryan,MBA, FCIOBS, FCMI, ACIB

Phil Ryan,MBA, FCIOBS, FCMI, ACIB

Chief Executive Officer, The International Compliance Association - stručné CV je dostupné pouze na anglické webové stránce 

 Cosmin Serbanescu

Cosmin Serbanescu

Prezident Rumunského národního institutu interní kontroly (INCIR), - stručné CV je dostupné pouze na anglické webové stránce 

 Tomáš Spurný,MBA

Tomáš Spurný,MBA

předseda představenstva a Chief Executive Officer, MONETA Money Bank, a.s. - je držitelem bakalářského titulu z New York University a titulu MBA z Columbia School of Business. Svoji kariéru odstartoval ve společnosti v McKinsey and Company a má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích funkcí v bankovním a finančním sektoru. Jako generální ředitel a finanční ředitel působil ve velkých bankách střední a východní Evropy, včetně CIB Bank v Maďarsku, společnostech PPF, Komerční banka, CCS v České republice a dále ve VÚB a.s. Banka Intesa Sanpaolo na Slovensku. Poslední téměř 4 roky zastával pozici generálního ředitele největší rumunské banky BCR. Od října 2015 je Chief Executive Officer a předsedou představenstva GE Money Bank, a.s. 

Mgr. Jiří Tvrdý

Mgr. Jiří Tvrdý

Zástupce ředitele Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR (FAU MF) - současně vede Mezinárodní a právní oddělení tohoto útvaru. Na FAU MF přešel v roce 2002 z funkce vyšetřovatele hospodářské kriminality Úřadu vyšetřování pro Českou republiku. Od počátku se zabýval zejména legislativní činností v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí. 

Vedle rozsáhlé přednáškové a konzultační činnosti se na šíření právního vědomí v uvedených oblastech podílí také publikační činností v odborných časopisech, je také autorem komentářů k původnímu i aktuálnímu „zákonu proti praní peněz".