PROGRAM

prezentace v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením

PONDĚLÍ - 24. 10. 2016

08:30 - 09:00 - Registrace účastníků
09:00 - 09:10 - Zahájení konference
09:10 - 10:40 - ÚVOD - moderuje PhDr. Jakub Železný
Ing. Jiří Rusnok, guvernér České národní banky, k oblasti regulace finančních trhů a úloze compliance
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR, k novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a compliance programům
Ing. Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, k úloze compliance při ochraně hospodářské soutěže
Ing. Daniel Beneš, MBA, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s., k úloze compliance v průmyslovém sektoru
Tomáš Spurný, MBA, předseda představenstva a Chief Executive Officer MONETA Money Bank, a.s., k úloze compliance a compliance programů ve finančním sektoru
Mr. Phil Ryan, MBA, FCIOBS, FCMI, ACIB, Prince2 Practitioner, CMgr., CEO International Compliance Association (ICA), Londýn, Velká Británie, ke spolupráci ICA a České Compliance Asociace
10:40 – 11:00 - Coffee break
11:00 - 12:50 - HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
moderuje PhDr. Jakub Železný
JUDr. Michal Petr, Ph.D., katedra mezinárodního a evropského práva právnické fakulty UP Olomouc, k pohledu právní teorie na soutěžní compliance programy
JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., advokát, lektor práva hospodářské soutěže na právnické fakultě UK Praha, ke zkušenostem s compliance programy v oblasti hospodářské soutěže
Mgr. Ondřej Dostal, compliance expert ČEZ, a.s., k přínosu compliance programu na ochranu hospodářské soutěže v podnikatelském subjektu
JUDr. Hynek Brom, I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, k úloze compliance programů v oblasti hospodářské soutěže (prezentuje Mgr. Igor Pospíšil, ředitel odboru kartelů)
12:40 – 14:00 - OBĚD
14:00 - 15:50 - PRANÍ PENĚZ, FINANCOVÁNÍ TERORISMU A MEZINÁRODNÍ SANKCE
moderuje JUDr. Vladimír Valenta, člen ČCA
Ing. Libor Kazda, ředitel Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR, k aktuálnímu zaměření compliance aktivit podnikatelských subjektů v dané oblasti
Mgr. Jiří Tvrdý, Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR, k rejstříku skutečných vlastníků právnických osob v ČR
Mgr. Petr Korbáš, Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR, k problematice uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
JUDr. Petr Barák, předseda komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace, ke compliance programům v dané oblasti a poznatkům využitelným v nefinančních podnikatelských subjektech
Mgr. Tomáš Choutka, Chief Compliance Officer, Komerční banka, a.s., k mezinárodním sankcím jako aktuálnímu tématu compliance programů
Mr. Pawel Kuskowski, prezident Stowarzyszenia Compliance Polska, Polsko, riziko praní špinavých peněz ve vztahu k virtuálním měnám
15:50 – 16:10 - Coffee break
16:10 - 18:00 - COMPLIANCE EDUKACE
moderuje Ing. Veronika Sedlářová členka výkonné rady ČCA
Mr. Phil Ryan, MBA, FCIOBS, FCMI, ACIB, Prince2 Practitioner, CMgr., CEO International Compliance Association, Londýn, Velká Británie, k aktuálním trendům vzdělávání v oblasti compliance
Dr.jur. Uwe Stoklossa, člen Deutsches Institute für Compliance (DICO), Německo, vývoj konceptu školení a certifikace compliance profesionálů v DICO
Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA, předseda etické komise Vysoké školy ekonomické, Praha, k výzvám a možnostem vzdělávání k zodpovědnosti a etice v managementu

Mr. Ján Vittek, předseda představenstva Slovak Compliance Circle, Slovensko, ke zkušenostem v oblasti vzdělávání a podpory etického jednání

19:30 - 22:30 - Společenská večeře

ÚTERÝ - 25. 10. 2016

08:20 - 08:50 - Registrace účastníků
08:50 - 09:00 - Zahájení druhého dne konference
09:00 - 11:10 - BANKOVNÍ A FINANČNÍ REGULACE
moderuje Mgr. Zlata Kunešová, LL.M., členka výkonné rady ČCA
Ms. Linette Field, Deputy Director General Micro-Prudential Supervision III, European Central Bank (ECB), k novým úkolům ECB v oblasti dohledu na finanční instituce a aktuálním prioritám ECB
Mr. Andy Hill, Executive Director of Markets Regulation, International Capital Market Association, Londýn,UK, ke studii ICMA 2016 ohledně stavu a vývoje investic do korporátních dluhopisů na evropském
Ing. Věra Mazánková, expert regulace finančního trhu České národní banky, k aktuálním výzvám finanční regulace a úloze compliance ve finančním sektoru
Mr. Thomas Dodd, MBA, Chief Compliance Officer, MONETA Money Bank, k řízení regulatorního rizika
Mgr. Martin Háček, Senior Compliance Manager MONETA Money Bank, k hodnocení compliance rizik
Mr. Cosmin Serbanescu, prezident National Institute of Internal Control, Rumunsko, ke „corporate governance best practices“ ve finančních institucích
11:10 – 11:30  - Coffee break
11:30 - 13:00 - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB
moderuje JUDr. Juraj Szabó, PhD., člen výkonné rady ČCA
JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce ČR, k současnosti a budoucnosti prevence trestní odpovědnosti právnických osob
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí katedry trestního práva právnické fakulty UK Praha, k aktuálním výzvám v trestní odpovědnosti právnických osob po novele zákona
Mgr. Lukáš Trojan, partner advokátní kanceláře KŠD Legal, s.r.o., viceprezident Unie obhájců, ke compliance programům po novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
13:00 – 14:00 - OBĚD
14:00 - 14:30 - ÚVOD DO TÉMATU COMPLIANCE V PODNIKÁNÍ
moderuje Ing. Veronika Sedlářová členka výkonné rady ČCA
Dr. Klaus Moosmayer, Chief Compliance Officer Siemens AG, Německo, k úloze compliance v rámci globální firmy
14:30 - 15:40 - COMPLIANCE V PODNIKÁNÍ - část I
moderuje JUDr. Roland Jaroš, člen výkonné rady ČCA
Mr. Anders Rodenberg, Director of North America, Bureau van Dijk New York, USA, k významu externích informací o subjektech pro efektivní compliance programy
Mgr. Jitka Logesová, partnerka advokátní kanceláře Kinstellar, s.r.o., členka protikorupční komise Mezinárodní asociace advokátů, k mezinárodní protikorupční legislativě, trendům postihu korupce a možnostem ochrany právnických osob
Mr. Cristian Ducu, Ph.D., Managing Director, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics, Rumunsko, k nákladům korupčního jednání v obchodních společnostech
15:40 - 16:00 - Coffee break
16:00 - 17:40 - COMPLIANCE V PODNIKÁNÍ - část II
moderují JUDr. Roland Jaroš a JUDr. Vladimír Valenta
Ing. Maroš Holodňák, FCCE, CFE, CIA, ředitel oddělení forenzních služeb KPMG, k nastavení efektivního compliance programu
Mgr. Tomáš Procházka, partner advokátní kanceláře Dvořák, Hager & Partners, ke compliance a whistleblowingu
Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA, prezident Českého institutu interních auditorů, k rolím interního auditu a compliance, a praktickým přínosům jejich součinnosti pro instituce

Philip Smitka, partner advokátní kanceláře Noerr s.r.o., k best practice v oblasti vnitřního vyšetřování nejen v nadnárodních korporacích

17:40 - 17:50 - Zakončení konference